Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1813 | Date: 12-Apr-1989
રહે બંધાયેલા તાંતણા ક્રોધના તો જ્યાં હૈયે
Rahē baṁdhāyēlā tāṁtaṇā krōdhanā tō jyāṁ haiyē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 1813 | Date: 12-Apr-1989

રહે બંધાયેલા તાંતણા ક્રોધના તો જ્યાં હૈયે

  No Audio

rahē baṁdhāyēlā tāṁtaṇā krōdhanā tō jyāṁ haiyē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1989-04-12 1989-04-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13302 રહે બંધાયેલા તાંતણા ક્રોધના તો જ્યાં હૈયે રહે બંધાયેલા તાંતણા ક્રોધના તો જ્યાં હૈયે

દ્વાર મુક્તિના તો, ના ખૂલશે

રહે વીંટાયેલા તાંતણા માયાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા વેરના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા લોભના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા લાલચના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા મોહના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા ઈર્ષ્યાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા કામના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા જગપ્રેમના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા વાસનાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા ઇચ્છાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

પ્રભુમાં ભાવ વિના, પ્રભુમાં પ્રેમ વિના, મુક્તિ ના સંભવે
View Original Increase Font Decrease Font


રહે બંધાયેલા તાંતણા ક્રોધના તો જ્યાં હૈયે

દ્વાર મુક્તિના તો, ના ખૂલશે

રહે વીંટાયેલા તાંતણા માયાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા વેરના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા લોભના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા લાલચના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા મોહના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા ઈર્ષ્યાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા કામના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા જગપ્રેમના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા વાસનાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

રહે વીંટાયેલા તાંતણા ઇચ્છાના તો જ્યાં હૈયે - દ્વાર...

પ્રભુમાં ભાવ વિના, પ્રભુમાં પ્રેમ વિના, મુક્તિ ના સંભવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahē baṁdhāyēlā tāṁtaṇā krōdhanā tō jyāṁ haiyē

dvāra muktinā tō, nā khūlaśē

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā māyānā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā vēranā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā lōbhanā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā lālacanā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā mōhanā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā īrṣyānā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā kāmanā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā jagaprēmanā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā vāsanānā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

rahē vīṁṭāyēlā tāṁtaṇā icchānā tō jyāṁ haiyē - dvāra...

prabhumāṁ bhāva vinā, prabhumāṁ prēma vinā, mukti nā saṁbhavē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When strands of anger are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of illusion are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of animosity are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of greed are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of temptation are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of infatuation are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of jealousy are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of lust are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of attachment to the world are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of cupidity are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

When strands of desires are weaved in the heart, then the doors to liberation will not open.

Without devotion for God, without love for God, the liberation is not possible.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1813 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...181318141815...Last