Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5 | Date: 04-Apr-1984
તારો ભરોસો મને ભારી - હો સિધ્ધઅંબે, તારો …
Tārō bharōsō manē bhārī - hō sidhdhaaṁbē, tārō …

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 5 | Date: 04-Apr-1984

તારો ભરોસો મને ભારી - હો સિધ્ધઅંબે, તારો …

  No Audio

tārō bharōsō manē bhārī - hō sidhdhaaṁbē, tārō …

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1984-04-04 1984-04-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1494 તારો ભરોસો મને ભારી - હો સિધ્ધઅંબે, તારો … તારો ભરોસો મને ભારી - હો સિધ્ધઅંબે, તારો …

તારી માયામાં ગયો છું અટવાઈ - હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

વ્યવહારી વાતોમાં ગયો છું લપેટાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

દુનિયાદારીથી ગયો છું ફેંકાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

સાચા અને ખોટામાં, મતિ ગઈ છે મૂંઝાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

તારા પ્રેમમાં ગયો છું રંગાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

તારી લીલામાં ગયો છું મોહાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

તારા ભાવમાં ગયો છું ભીંજાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...
View Original Increase Font Decrease Font


તારો ભરોસો મને ભારી - હો સિધ્ધઅંબે, તારો …

તારી માયામાં ગયો છું અટવાઈ - હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

વ્યવહારી વાતોમાં ગયો છું લપેટાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

દુનિયાદારીથી ગયો છું ફેંકાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

સાચા અને ખોટામાં, મતિ ગઈ છે મૂંઝાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

તારા પ્રેમમાં ગયો છું રંગાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

તારી લીલામાં ગયો છું મોહાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...

તારા ભાવમાં ગયો છું ભીંજાઈ, હો સિધ્ધઅંબે, તારો ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārō bharōsō manē bhārī - hō sidhdhaaṁbē, tārō …

tārī māyāmāṁ gayō chuṁ aṭavāī - hō sidhdhaaṁbē, tārō ...

vyavahārī vātōmāṁ gayō chuṁ lapēṭāī, hō sidhdhaaṁbē, tārō ...

duniyādārīthī gayō chuṁ phēṁkāī, hō sidhdhaaṁbē, tārō ...

sācā anē khōṭāmāṁ, mati gaī chē mūṁjhāī, hō sidhdhaaṁbē, tārō ...

tārā prēmamāṁ gayō chuṁ raṁgāī, hō sidhdhaaṁbē, tārō ...

tārī līlāmāṁ gayō chuṁ mōhāī, hō sidhdhaaṁbē, tārō ...

tārā bhāvamāṁ gayō chuṁ bhīṁjāī, hō sidhdhaaṁbē, tārō ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka tells the Divine Mother (Ma Sidhhambika)....

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

I am mesmerized by You, my dear Mother Siddhambe,

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

But...

I find myself entangled in the fuss of social norms, O Siddhambe

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

Maintaining formalities in relationships is getting me tired O Siddhambe

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

I am confused and losing the ability to distinguish the difference between right and wrong, O Siddhambe,

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

Yet because of your support dear mother...

I have painted myself with color of Your love,

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

I am enchanted with the games You play O Siddhambe,

I have a lot of support from You my dear Mother Siddhambe,

I am drenched in my devotion for You O Siddhambe,

I have a lot of support from You, my dear Mother Siddhambe.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...456...Last