Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 9650
देवाने दिले जगात… देवा साठी वापरु या…
Dēvānē dilē jagāta… dēvā sāṭhī vāparu yā…

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 9650

देवाने दिले जगात… देवा साठी वापरु या…

  Audio

dēvānē dilē jagāta… dēvā sāṭhī vāparu yā…

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1900-01-01 1900-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=19137 देवाने दिले जगात… देवा साठी वापरु या… देवाने दिले जगात… देवा साठी वापरु या…

दिले तन देवाने... देवा साठी तन वापरु या...

दिली बुद्धि देवाने... त्याशी त्याला समजू या...

दिली दृष्टि देवाने... सगळे देवाला पाहू या...

पाय दिले देवाने... सुकर्म त्याने करू या...

जीभ दिली देवाने... नाम देवाचे नित घेऊ या...

हात दिले देवाने...देवाला नमस्कार करु या...

विचार दिले देवाने...देवाचा विचार करु या...

दिल हृदय देवाने... भक्तिभावाने ते भरु या...

जीवन दिलं देवाने... जीवन अर्पण त्याला करू या...
https://www.youtube.com/watch?v=gEe4C69CQ6M
View Original Increase Font Decrease Font


देवाने दिले जगात… देवा साठी वापरु या…

दिले तन देवाने... देवा साठी तन वापरु या...

दिली बुद्धि देवाने... त्याशी त्याला समजू या...

दिली दृष्टि देवाने... सगळे देवाला पाहू या...

पाय दिले देवाने... सुकर्म त्याने करू या...

जीभ दिली देवाने... नाम देवाचे नित घेऊ या...

हात दिले देवाने...देवाला नमस्कार करु या...

विचार दिले देवाने...देवाचा विचार करु या...

दिल हृदय देवाने... भक्तिभावाने ते भरु या...

जीवन दिलं देवाने... जीवन अर्पण त्याला करू या...
सतगुरू देवेंद्र घिया (काका)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dēvānē dilē jagāta… dēvā sāṭhī vāparu yā…

dilē tana dēvānē... dēvā sāṭhī tana vāparu yā...

dilī buddhi dēvānē... tyāśī tyālā samajū yā...

dilī dr̥ṣṭi dēvānē... sagalē dēvālā pāhū yā...

pāya dilē dēvānē... sukarma tyānē karū yā...

jībha dilī dēvānē... nāma dēvācē nita ghēū yā...

hāta dilē dēvānē...dēvālā namaskāra karu yā...

vicāra dilē dēvānē...dēvācā vicāra karu yā...

dila hr̥daya dēvānē... bhaktibhāvānē tē bharu yā...

jīvana dilaṁ dēvānē... jīvana arpaṇa tyālā karū yā...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Explanation 1:

God has given this world

Let us use this for god

God has given this body

Let use this body for god

God has given us intellect

Let us consider it as god’s intellect

God has given us eyes

Let us see god everywhere

God has given us the heart

Let us good work with it

God has given us the tongue

Let us constantly speak the name of god

God has given us the hands

Let us do namaskar to god

God has given us thoughts

Let us do the thoughts of god

God has given love to us

Let us fill it with devotion

God has given us life

Let us offer our life to god

Explanation 2:

In this bhajan, he is telling us to realize the importance of the human body. We should be thankful to the lord for gifting us this life and use it to do good deeds.

The Lord has given in this world, use for the Lord

Gave the body, use the body for the Lord (means the body is gifted by the lord so use it for something for the world and serve to the lord).

Given the intelligence (brain), use your brain to know to identify the Lord.

Given the vision to see things, everyone uses it to see the Lord.

Given the feet, use it follow the correct path, and do good deeds.

Gave tongue, use it to take lord name every time.

Gave hand, use it to greet the lord.

Gave thoughts, so think about lord.

Gave heart, will feel it with devotion.

Gave life, will surrender the life to him.
Scan Image

Marathi Bhajan no. 9650 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...964696479648...Last