Divine Mother Names
   Text Size

1). »ÉÖLÉ »É©ÉÞÎyyÉ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
2). ~Éù©É ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÒ ~Éù©É qÉlÉÉ, Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
3). ~Éù©É ùKÉiÉ HlÉÉÇ ùà ©ÉÉlÉÉ, Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
4). ~Éù©É lÉàW{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
5). ~Éù©É ¥ÉÖÎyyÉ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
6). ~Éù©É HÞ~ÉÉ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à »ÉÎyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
7). +ÊLÉ±É q«ÉÉ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉÊyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
8). ~Éù©É «É¶É{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
9). ~Éù©É <SUÉ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
10). ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉÉoÉÇ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
11). ~Éù©É »ÉÅlÉÉàºÉ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
12). ~Éù©É ©ÉÉàKÉ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
13). ~Éù©É +ä¹É«ÉÇ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
14). ~Éù©É H³É{ÉÒ ùà qÉlÉÉ ,¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
15). ~Éù©É yÉä«ÉÇ{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
16). ~Éù©É NÉÖiÉÉà{ÉÒ ùà qÉlÉÉ ,¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
17). ¾à ~Éù©É ©ÉämÉÒiÉÒ , ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
18). ¾à ~Éù©É wÅwÉÊlÉlÉ ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
19). ¾à ~Éù©É NÉÖiÉÉlÉÒlÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
20). ¾à ~Éù©É +É«ÉÖº«É{ÉÒ qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
21). »ÉH³ úÉÁÉÅe{ÉÒ ùà Ê´ÉyÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
22). ¾à »É´ÉÇ ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
23). ¾à ~Éù©É Ê»ÉÎyyÉ{ÉÒ qÉlÉÉ ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
24). ¾à ~Éù©É ´ÉÅq{ÉÒ«É ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
25). ~Éù©É ¡Éà©É{ÉÒ ùà qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
26). »ÉH³ WNÉ{ÉÒ +ÉyÉÉù, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
27). ~Éù©É +É{ÉÅq{ÉÒ qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
28). ~Éù©É xʺ÷{ÉÒ qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
29). ~Éù©É »ÉÉ©Éo«ÉÇ{ÉÒ qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
30). ~Éù©É »ÉÉoÉÒ ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
31). ~Éù©É C~ÉHÉùÒ ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
32). ~Éù©É ʾlÉHÉùÒ ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
33). ~Éù©É ´«ÉÉ~ÉH ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
34). »ÉH³ WNÉ{ÉÒ ~ÉɱÉ{ɾÉùÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
35). ~Éù©É lÉl´É{ÉÒ qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
36). »ÉH³ lÉl´É »ÉÅ»oÉÉ~ÉH, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
37). »É´ÉÇ Ê´ÉP{É ¾lÉÉÇ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
38). ~Éù©É ©ÉÅÊ]±É ¾à ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
39). »ÉH³ WNÉ{ÉÒ ùà [ÉÉlÉÉ ,¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
40). >ÎSUlÉ ´ÉùqÉÊ«É{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
41). »ÉH³ ʾlÉHÉùÒ ©ÉÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
42). »ÉH³ +ÉʶɺÉÉà{ÉÒ qÉlÉÉ, ¾à Ê»ÉyyÉ©ÉÉlÉÉ, lÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É (2)
1234567Next
About Kaka
He used to converse with God the same way we humans talk to each other. He was always in search of his spiritual Master and one day, Divine Mother revealed to him that his spiritual Masters were Satguru Siddhnath Baba, who has been residing in Girnar for hundreds of years, and Maha-Avatar Babaji Maharaj - the deathless Guru.
Audio Bhajans
Audio Bhajans
Listen to the recordings of bhajans sung by devotees. Access the Audio Library to find recordings.
Devotee Experiences
Devotee Experiences
Post your devotional experience with Kaka.
My Corner
My Corner
Create your own account to save your list of favorites.
Hymns category
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall